لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مباحث ریاضیاتی 5,000 تومان
پردازش تصویر 2,000 تومان
شبیه سازی 2,000 تومان
شبکه عصبی 2,000 تومان
لگوریتم های فرابتکاری 1,000 تومان
عمومی 1,000 تومان
رشته مهندسی مکانیک 1,000 تومان
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1,000 تومان
رشته مهندسی برق 1,000 تومان
رشته مهندسی صنایع 1,000 تومان
رشته مدیریت 1,000 تومان
رشته مهندسی مکانیک 5,000 تومان
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات 5,000 تومان
رشته مهندسی برق 2,000 تومان
رشته مهندسی صنایع 1,000 تومان

تعداد صفحه(1):